Ba?ar? Hikayelerimiz

E-Ticaret Sitesi

E-ticaret sekt?ründe faaliyet g?steren mü?terimiz Vivense.com’un, ?al??maya ba?lad???m?z 2 y?ll?k süre sonucunda organik trafi?ini?%181?artt?rd?k. Ayr?ca mobilya sekt?rü ile ilgili Google aramalar?ndan 789 kelimede 1. sayfa 1. s?raday?z. ?lk ?al??maya ba?lad???m?z zaman listelenmeyen ‘mobilya’ aramas?nda ?u an 1. sayfa 2. s?rada listeleniyoruz. Organik gelir art???m?z ise %229 !

eticaret-organic-s?ralama
eticaret-organic-trafik
eticaret-organic-gelir
eticaret-organic-gelir
Organik trafi?inizle birlikte organik kaynakl? gelirinizi de artt?rmak i?in siz de bizimle hemen ileti?ime ge?in. Biz de sekt?rünüze ?zel kelime ara?t?rmas? ile vakit kaybetmeden ?al??malara ba?layal?m.

E-Ticaret Sitesi

?lk ba?larda teknik geli?tirmelerini tamamlad???m?z Osevio.com i?in zaman kaybetmeden i?erik üretimine ba?lad?k. ?üphesiz bu i?eriklerin ?zgün ve yararl? i?eriklerden olu?mas? ba?ar?m?zdaki en büyük etkenlerden oldu. 1 y?ll?k sürede organik trafi?imizi tam tam?na %2456 oran?nda art?rd?k. Siz bu sat?rlar? okumaya devam ederken yeni ayda da bu oran? art?rmaya devam ediyoruz ??
osevio-organik-trafik
Ne yaparsan?z yap?n Google’da g?ründü?ünüz kadar vars?n?zd?r. Osevio.com’un visibility score’unu 6 ayda %1727 oran?nda art?rd?k. Art?k Google’da ?i?ek ve benzeri aramalar?n hemen hemen hepsinde kullan?c?lar?n ilk s?ralarda kar??s?na ??k?yoruz.
OSevio Visibility Score
Google’da arama yapan kullan?c?lar i?in 1. sayfa sonu?lar?n?n ne kadar ?nemli oldu?unu biliyoruz. 2. ve sonraki sayfalarda listelenen sitelerin trafik ?ekebilmesi ger?ekten papatya fal?na kal?yor. 1. sayfada listelendi?imiz kelime say?m?z:?189
osevio-s?ralamalar
Organik trafi?inizle birlikte organik kaynakl? gelirinizi de artt?rmak i?in siz de bizimle hemen ileti?ime ge?in. Biz de sekt?rünüze ?zel kelime ara?t?rmas? ile vakit kaybetmeden ?al??malara ba?layal?m.

Sa?l?k Sitesi

Sa?l?k sekt?ründe faaliyet g?steren mü?terimiz i?in yapt???m?z SEO ?al??malar?, 3 y?lda?%227?organik trafik art??? ile etkisini g?sterdi. Her ay ortalama 400 lead gelen web sitesi, mü?terimizin kendi hedeflerine ula?mak i?in en büyük kayna?? konumunda.
saglik-sitesi-organik-siralama
sagl?k-sitesi-organik-trafik
doktor-mail-trafigi
doktor-mail-trafigi
Hedefi lead toplamak olan web siteniz i?in do?ru SEO ?al??mas? ile hayalini kurdu?unuz dataya ula?abilir ve i?lerinizi büyütebilirsiniz. ?imdi bizimle ileti?ime ge?in.

Yemek Blog Sitesi

Yemek blog sitesi olan mü?terimize verdi?imiz SEO hizmetimiz ile 1 y?ll?k süre i?erisinde organik trafi?i toplamda %368 oran?nda art?rd?k.

yemek-sitesi-blogu-organik
Do?ru ve etkin SEO ?al??mas? yap?larak k?sa sürede de güzel sonu?lar alabilirsiniz. ?imdi bizimle ileti?ime ge?in, hedeflerinize do?ru birlikte yürümeye ba?layal?m.

Hukuk Sitesi

Sadece 6 ayl?k bir süre i?erisinde ilk ba?ar?l? sonu?lar?n? g?steren hukuk sekt?ründe faaliyet g?steren mü?terimizin organik site trafi?inde %621’lik bir art?? sa?lad?k. Ayr?ca faaliyet alan?ndaki 80+ kelimede ilk sayfada listelenerek rakipler aras?ndan h?zla s?yr?lmay? ba?ard?k.
hukuk-organik-trafik
hukuk-organik-siralama
hukuk-organik-siralama
?nternette rakipleriniz aras?ndan s?yr?lmak ve daha ?ok ki?iye ula?mak i?in do?ru SEO ?al??mas? ile sonu? alabilirsiniz. Siz de ?imdi bizimle ileti?ime ge?in, zaman kaybetmeden yeni potansiyel mü?terilerinize ula??n.

?mar / Yap? Sitesi

K?sa süreli bir proje ba?latt???m?z mü?terimiz yapikayitbelgesi.com ile 2 ayl?k bir zamanda %364’lük bir organik trafik art??? sa?lad?k. Siteden gelen lead’lerle hedef kitlesine ula?an mü?terimiz, k?sa sürede maksimum fayda sa?layarak en ?nemli d?neminde hedeflerinin ?ok daha üzerinde d?nü? sa?lad?.

yapikayit-sitesi-organik-trafik
D?nemsel olarak ?nemli zamanlara ?zel do?ru ve etkin SEO ?al??mas? yap?larak k?sa sürede de güzel sonu?lar alabilirsiniz. ?imdi bizimle ileti?ime ge?in, hedeflerinize do?ru birlikte yürümeye ba?layal?m.

E-Ticaret Sitesi

P?rlanta sekt?ründe faaliyet g?steren mü?terimiz i?in verdi?imiz SEO hizmeti sonucunda 3 ayl?k bir sürede ilk s?rada olan kelime say?s?n? %22 art?rd?k. Ayr?ca 3 ayl?k sürede arama?g?rünürlü?ümüzü %105.40 art?rarak toplam online sat?? rakamlar?na %20’lik katk? sa?lad?k.

pirlanta-e-ticaret-sitesi
Organik trafi?inizle birlikte organik kaynakl? gelirinizi de artt?rmak i?in siz de bizimle hemen ileti?ime ge?in. Biz de sekt?rünüze ?zel kelime ara?t?rmas? ile vakit kaybetmeden ?al??malara ba?layal?m.
?nfografikler
osevio-basari-hikaye
vivense-basari-2
Bigbang Digital Vivense Seo Ba?ar? Hikayesi
490be591-6ec6-4adb-8370-b3ea377b0095
秋霞电影网午夜鲁丝片