Blog

[sg_popup id="16500" event="inherit"][/sg_popup]Site Geli?tirmeleri yap?lmadan ?nce teknik a??dan her?eyin düzgün ?al???r ve Google taraf?ndan da do?ru anla??l?r olmas? gerekir. E- ticaret sitelerindeki ürünlerin isimlendirilmesi ve kategorizasyonu konusuna ge?meden ?nce, sitenizdeki ürünlerin bu kriterlere uygun olup olmad???n? kontrol etmekle ba?layabilirsiniz. Google taraf?ndan g?rünürlü?ünü maximize edebilmek ve do?ru...

SEO dünyas?ndaki en büyük etkinliklerden biri olarak kabul edilen Mozcon, bu y?l 15 - 17 Temmuz tarihleri aras?nda Seattle’da ger?ekle?ti. G?nül isterdi ki gidip yerinde inceleyelim, an?nda notlar? payla?al?m ama geldi?imiz noktada yaz?y? ?stanbul’dan haz?rl?yorum. Umar?m seneye orada oluruz. Neyse laf? fazla uzatmadan konuya gireyim....

SEO dünyas?ndaki insanlar?n en fazla ilgisini ?eken konular?nda ba??nda structured data yani di?er ad?yla schema geliyor. Google aramalar?nda üst s?ralarda yer almak, kullan?c?lara daha anlaml? i?erikler sunarak, rich snippet k?sm?nda bulunmak i?in schemalar olduk?a i?levsel ara?lar. Neymi? Bu Yap?sal Veriler? Structured data i?in yap?labilecek en basit tan?m;...

E-ticaret yapabilmek i?in hitap etti?imiz kesimin ihtiya?lar?n? anlamak, ihtiyac?n? temin edebilmesi i?in izledi?i yolu do?ru bir ?ekilde analiz etmek, bütün bu süre?te asl?nda bizim de bir al?c? oldu?umuzu hat?rlayarak ger?ek?i yakla??mlar geli?tirmek ba?ar?n?n ba?lang?c? ve en kilit noktas? oluyor. E?er bir ürün ya da hizmeti...

AMP Stories ?zelli?i, 2016 y?l?nda i?erikleri g?rsel a??dan zengin hikayeler olarak sunmak i?in Google taraf?ndan mobil odakl? olarak olu?turuldu. H?z konusunun her ge?en gün daha fazla ?nem arz etti?i günümüzde AMP zaten büyük bir geli?me olarak kar??m?za ??km??t?. Halihaz?rda Google, AMP’nin e-ticaret uygulamas?n?n milyonlarca dolarl?k ek...

秋霞电影网午夜鲁丝片