Buyer Keywords Nedir? ??erik Olu?turman?n Evrimi

Buyer Keywords

Buyer Keywords Nedir? ??erik Olu?turman?n Evrimi

E-ticaret yapabilmek i?in hitap etti?imiz kesimin ihtiya?lar?n? anlamak, ihtiyac?n? temin edebilmesi i?in izledi?i yolu do?ru bir ?ekilde analiz etmek, bütün bu süre?te asl?nda bizim de bir al?c? oldu?umuzu hat?rlayarak ger?ek?i yakla??mlar geli?tirmek ba?ar?n?n ba?lang?c? ve en kilit noktas? oluyor. E?er bir ürün ya da hizmeti online sat?yorsan?z, kullan?c?n?n hangi arama terimleriyle size geldi?ini anlaman?z gerekiyor. Peki bu yakla??m? geli?tirirken kulland???m?z kelimelerin yaratt??? etkinin ne kadar fark?nday?z?

Anahtar Kelimelerin ?tesinde Kullan?c? Yolculu?unu Anlamak

Buyer anahtar kelime, kullan?c?lar?n bir ürün ya da hizmet ile ilgili bilgi alma- sat?n alma aras?ndaki süre?te yapt?klar? aramalard?r. Bir?ok marka sadece sat?? odakl? yap?lan reklamlarla, asl?nda kullan?c?lar?n ihtiya?lar?n? kar??lamada zay?f kal?yor. Ara?t?rmalar g?steriyor ki, kullan?c?lar?n %96’s? bir ürün veya hizmet konusunda ara?t?rmaya ba?larken, sat?n almaya haz?r olmuyor. Bu sebeple buyer kelimelerle kullan?c? bütün sorular?na cevap bulduktan ve markan?za güvendikten sonra sat?n alma i?lemi ger?ekle?tirebiliyor. Bu sebeple buyer keywordslerin ?nemi gün ge?tik?e art?yor.

Kullan?c?lar?n ara?t?rma sürecine ba?lad?klar?nda s?ras?yla yapt?klar? ü? tip arama ?e?idi vard?r.

kapak

Bu g?rsel Canva ile haz?rlanm??t?r.

Informational Keywords, kullan?c?n?n sahip olmak istedi?i ürün ya da hizmet hakk?nda genel bilgi almak i?in kulland??? kelime ?bekleridir.

Kullan?c?, ilk etapta bir ürün ya da hizmete ihtiya? duyar ve bu do?rultuda genel bilgi almak amac?yla ara?t?rmas?na ba?lar. Bu ilk evre ‘’fark?ndal?k’’ (awareness) evresi olarak adland?r?l?r. Kullan?c? bu evrede ihtiyac?n? temin edebilmek i?in yapt??? ara?t?rmayla, genel bilgi almay? ama?lar ve bu ihtiyac?n? kar??lamay? hedefler.

Navigational Keywords, kullan?c?n?n spesifik bir ürün, hizmet veya marka aramas? i?in kulland??? kelimelerdir.

Kullan?c? ikinci ad?mda, ihtiyac?n? nas?l kar??layaca??na dair fikir sahibi olur. Bu ikinci evre ‘’dü?ünme’’ (consideration) evresi olarak adland?r?l?r. Bu a?amada, kullan?c?, istedi?i ürüne veya hizmete ula?ma kar??lama konusunda kendine bir yol haritas? belirlemi?tir. Art?k kullan?c? navigational keywords’lerle spesifik marka ve ürünler hakk?nda bilgi almaya ba?lar.

Transactional Keywords ise, kullan?c?n?n sat?n almaya karar verdi?i ürünün veya hizmetin, ilgili web sitesine ula?mak i?in nokta at??? yapt??? kelimelerdir.

Kullan?c?, art?k hangi ürünü nereden temin etmek istedi?ine karar vermi? ve sat?n alma i?lemini yapmaya haz?rd?r. Bu evre ‘’d?nü?üm’’ (conversion) olarak adland?r?l?r. Transactional kelimelerle kullan?c?, do?ru yeri bularak sat?n alma i?lemini yapmay? hedefler.

Peki Bütün Bu Evrelerde Kullan?c?lar Hangi Kelimeleri Kullan?r??Informational Keywords ile Awareness Evresi

Kullan?c?, fark?ndal?k evresinde ihtiyac?n?n fark?ndad?r ve bunu kar??lamak i?in bilgi almay? ama?lar. Kullan?c?n?n bilgi almak i?in kulland??? long tail keywordler genellikle ‘’nas?l’’ sorusuyla ba?lar. Bu arama terimleri, a??k ve nettir, kullan?c? direk sorusuna cevap bulmak ister. Bu evrede daha fazla bilgi almak istedikleri konular, ürünler veya problemler hakk?nda ara?t?rma yapmaya ba?lar. Bilgiyi almak i?in ise kar??n?zdakine sorular y?neltmeniz gerekir. Long tail keywordleri ara?t?r?rken, yüksek volume ve dü?ük rekabet oran?na sahip kelime ?beklerinin, conversion’a olumlu y?nde etki etti?ini hat?rlatmak da fayda var. ?

image003Kullan?c? aramalar?nda kullan?lan ba?l?ca informational keywordler ?unlard?r:

-Nedir?

-Nas?l?

-Nas?l yapabilirim?

-En iyi …?

-En ucuz…?

-Kar??la?t?rma

-Alternatifleri nelerdir?

-Nas?l yap?l?r?

-….yararlar? nelerdir?

-…. Zarar? var m?d?r?

-Yapman?n yollar? nelerdir?

Alternatifler; arat?lan ürüne, hizmete g?re ?ok daha fazla geni?letilebilir. Ger?ek?i bir ?rnek üzerinden gidersek, telefon almak isteyen birinin g?zünden süreci inceleyelim:

En iyi telefon hangisidir?

En ucuz telefon nereden al?n?r?

?phone X ile XS Max Kar??la?t?rmas??

Cep telefonu zararlar? nelerdir?

Kullan?c?n?n sorular?n? cevaplamak ve ilgisini ürününüze ?ekmek i?in, akl?ndaki sorular?na cevap vermeniz gerekir. Informational keywordlerle kullan?c?y? ilk etapta doyurmal? ve bu konuda bilgi sahibi oldu?unuzu g?stermelisiniz. Potansiyel kelimeleri mutlaka i?eri?inizde ge?irerek kullan?c?y? do?ru yerde oldu?una ikna edebilirsiniz. Bu i?eri?i kullan?c?yla bulu?turaca??n?z mecra da ?nem ta??yor. ?rne?in, bloglar, interaktif i?erikler, videolar, infografiler en etkili i?erik türleridir. ?A?a??da g?rüldü?ü gibi informational bir arama yap?ld???nda ilk ??kan organik sonu?lar, blog siteleri oluyor.

image005

Kelimeleri ara?t?rmak i?in size yard?mc? olabilecek ilk y?ntem, arad???n?z long tail keyword’ u yazd???n?zda sonuna ‘*’ simgesi koyman?zd?r. Bu sayede arad???n?z terimle ilgili en ?ok yap?lan aramalar? g?rerek diledi?inizi i?eri?inize ekleyebilir ve sayfan?z? gü?lendirebilirsiniz.?Bir di?er ?nerimiz onlarca keyword se?ene?ini fitreleyerek inceleme imkan? sunan Ahrefs olacak. Sekt?rünüzle ilgili arama terimini girdi?inizde, hacmi en yüksek ilgili kelimeleri inceleyebilirsiniz. Arama hacminin yan?s?ra, t?klanma say?s?, CPC de?erleri gibi ?nemli verilere de g?z atabilirsiniz.

image007

ürününüzle ilgili olan bir kelimeyi aratt???n?zda, arama hacimlerini yüksekten dü?ü?e do?ru incelemeniz gerekir. ürününüzle alakal? olan ve arama hacmi yüksek olan kelime ?beklerini dikkate alarak i?eri?inizi olu?turabilirsiniz. Cep telefonu ile ilgili Keyword Planner’dan yap?lan aramada, arama hacimleri ve rekabet gibi se?enekler sayesinde, kelime ?beklerinin gücünü g?rebiliyoruz. Bu sayede s?ralamadaki gü?lü kelimeleri i?eri?inizde ge?irerek sayfa trafi?ini ilgili kelimelerle artt?rabilirsiniz.

Navigational Keywords ?le Consideration Evresi

Kullan?c?n?n bu yolculu?undaki ikinci ad?m?, dü?ünme (consideration) evresidir. Kullan?c? ilk ad?mda edindi?i bilgilerle spesifik ürün, hizmet, marka veya model aramas? yapmaya haz?rd?r. Bu a?amada ilgili websitelerine gider ve ara?t?rmaya devam eder. Kullan?c?lar ilgili websitelerine direk url’leri ba?tan sonra yazarak gitmezler. ?o?u zaman k?sa ve ?z aramalar?n, onlar? web siteye g?türeceklerini bilirler. Bu yüzden navigational kelimeler kullanmay? tercih ederler. Bu aramalar ürün, marka, model isimleri veya spesifik kelimeler i?erirler.

Kullan?c? aramalar?nda kullan?lan ba?l?ca navigational keywordler ?unlard?r:

-ürün ismi

-Marka

-ürünün garanti kapsam?

-ürün ?zellikleri

-Spesifik markan?n retailer adresi

-En yak?n ma?azas?

-ürün fiyat?

-ücretsiz kargo se?enekleri

-Kullan?c? Yorumlar?

-Ma?azan?n ?al??ma saatleri

Se?enekler ürününüze ve verdi?iniz hizmete g?re ?e?itlendirilebilir. Daha ?nce verdi?imiz telefon ?rne?i üzerinden gidersek;

Samsung telefonlar nelerdir?

Samsung telefon fiyatlar? nelerdir?

Samsung telefon ?zellikleri nelerdir?

Samsung sat?? yerleri neresidir?

Samsung garanti kapsam? nedir?

image009

Navigational kelimelerle yap?lan aramalarda, daha ?nce belirtti?imiz gibi direk marka veya ürün sayfas? kar??n?za ??kar. Yukar?daki gibi yap?lan aramada url’i yazmamam?za ra?men marka sayfas?n?n kar??m?za ??kt??? g?rülmektedir. Navigational kelimeler kullan?larak olu?turulacak i?erikte, bu kelime ?beklerinin hacimleri Keywords Planner gibi tool’larla incelenerek, en gü?lü kelimeler kullan?lmal? ve kullan?c?lar?n sorular?na cevap verilmelidir.

Kullan?c?lar?n sorular?na cevap verebiliyor olman?z, onlar? sitenizde ?ekebilmeniz i?in ?ok ?nemlidir. Bu yüzden i?eri?inizde mutlaka yukar?daki gibi spesifik marka ve ürün bilgileri hakk?ndaki sorulara yer vermeniz gerekir. Bu bilgileri kullan?c?ya aktard???n?z sayfan?n türü de ?nem ta??yor. ?rne?in, demo videolar, ürün ve hizmet listeleri, a??l?? sayfalar? bu tür bilgileri kullan?c?ya aktarmak i?in idealdir. Url’i tam olarak yazmay? tercih etmeyen kullan?c?lar navigational kelime ?bekleriyle ilgili sayfaya ula?acaklar?n? bilirler ve ?ekilde g?rüldü?ü gibi bir arama yaparlar.

Transactional Keywords ile Conversion Evresi

Kullan?c? deneyiminin son ad?m? olan conversion evresi, sat?n alma evresi olarak da adland?r?labilir. Kullan?c?m?z, ihtiyac?n?n fark?nda, dü?ünme evresinde yapt??? ara?t?rmalarla hangi markaya ait hangi ürünü istedi?ine karar vermi? ve sat?n almaya haz?rd?r.

Aksiyon almaya haz?r kullan?c?lar, transactional kelimelerle yapacaklar? aramalarla, sat?n alma i?lemini tamamlamay? hedefler. ??lem yapacaklar? sayfaya ula??rken, genel ürün ad?, ürünle veya markayla e?le?en sat?? ve ?deme ?artlar? gibi transactional kelimelerle sat?n alma i?lemini tamamlayabilecekleri sayfalara y?nelirler.

Kullan?c? aramalar?nda kullan?lan ba?l?ca transactional keywordler ?unlard?r:

-Nereden al?n?r

-Sat?n al

-?ndirim

-Sipari?

-Sat?n alma

-Sat?l?k

-Randevu Alma

-Rezervasyon Yapt?rma

Kullan?c?n?n almay? istedi?i ürün yada hizmete g?re transactional kelimeler ?e?itlendirilebilir. Daha ?nce verdi?imiz telefon ?rne?inden devam edersek;

Samsung telefon nereden al?n?r?

Samsung Galaxy S10 Sipari?

Samsung Galaxy S10 sat?n al

Samsung indirimli telefonlar

Transactional kelimelerle yap?lan aramada, ?ekilde g?rüldü?ü gibi fiyat s?ralamas? ve ilgili sitelerin sat?n alma i?lemi yapabilece?iniz sayfalar?na y?nlendirilirsiniz.?

image011

Son a?amada transactional kelimelerle marka veya ürün isimlerinin birbiriyle ba?lant?l? oldu?unu g?rebilirsiniz. E?er kullan?c? tam olarak marka veya hizmet ismini bilmiyorsa yapaca?? aramalarda, transactional kelimelerle daha genel sekt?rel terimlerin ili?kisi oldu?u s?ylenebilir.

?rne?in;

-Samsung Galaxy S10 sat?n al

-Samsung Galaxy S10 indirim

-Samsung Galaxy S10 nerden alabilirim?

Bu kelime ?beklerinin ?o?u, reklamc?l?kta kullan?lan anahtar kelimelerden olu?ur. Kullan?c?lara ?deme a?amas?nda yard?mc? olabilecek bu kelimeleri i?eri?inize eklemeniz faydal? olacakt?r. Ayr?ca sign-up ve sat?? sayfalar? gibi süreci kolayla?t?racak ve kullan?c?y? y?nlendirecek kelimeleri kullanabilirsiniz.

Kelime Ara?t?rmas? Yapabilece?iniz Tool ?nerileri

Kelime ara?t?rmas? yaparken, arama hacimlerinin ve rekabet oranlar?n?n dikkate al?nmas? gerekir. Kullan?c?ya ba?ar?l? bir deneyim sunmak i?in sat?n alma a?amas?na gelinceye kadar informational, navigational kelimelerle doyurucu bir deneyim sunmal?s?n?z. Keyword bo?luklar?n? belirlemek i?in keyword mapping yapabilir, b?ylece kelimelerinizi grupland?rarak performans?n? analiz edebilirsiniz.

Do?ru kelime ?bekleri se?ildikten sonra, ürün veya hizmet i?eri?ine eklenmesi faydal? olacakt?r. Kelime ara?t?rmas? yaparken, kelimeleri konular?na g?re gruplayarak takip etmek ve mü?teri sat?n alma yolculu?unu daha ger?ek?i analiz edebilmek i?in SERP sonu?lar?ndan faydalanabilirsiniz. Kullan?c? sorular?na cevap olabilecek kelimelerin kullan?lmas?, SEO a??s?ndan sitenizi gü?lendirirken, iyi bir kullan?c? deneyimini de beraberinde getirecektir.

Kullan?labilecek birka? tool’u sizler i?in derledik:

-Keywordtool.io

-Google Auto-Complete

-UberSuggest

-The Google Keyword Planner

-KeywordKeg

Google Auto-Complete

ilk olarak Google‘?n arama ?nerilerinin de ba?l? ba??na bir tool oldu?unu hat?rlatmakta da fayda var. ?lgili kelimenizi yazmaya ba?lad???n?zda, arama hacmi yüksek kelime ?bekleriyle sizi y?nlendirmesi olduk?a faydal? bir kaynakt?r.

image013

UberSuggest

Kelime ?beklerini bir?ok kritere ve istedi?iniz b?lge/dil’ e g?re analiz edebildi?iniz ve aranan kelimenin hacim de?i?imini grafikle sizlere sunan en iyi tool’lardan biri. Kullan?m? kolay ve anla??l?r olmas?yla tercih edilen UberSuggest, arad???n?z kelimenin sizin i?in kolay ya da zor bir kelime oldu?unu ve ilk yüz s?ralamay? sizlere sunuyor. Bütün bu ?zellikleriyle SEO ve kelime ara?t?mas? i?in en iyilerden biri oldu?unu s?ylesek haks?z say?lmay?z. Unutmadan UberSuggest’in ücretsiz oldu?unu da s?ylemi? olal?m.

image015

 

The Google Keyword Planner

Uzun y?llard?r kullan?lan ve ücretsiz olan Google Keyword Planner, ?üphesiz kelime ara?t?rmalar?m?zda en yak?n arkada??m?z.

Keyword Planner’?n en güzel yan? verileri direk Google’dan almas? ve bu sayede size ger?ek?i bir sonu? sunmas?d?r. Kelimenizi veya kelime ?be?inizi aratabilece?iniz tool, size ayl?k ortalama hacim, rekabet, Ads kullan?yorsan?z suggested bid gibi bir?ok kriteri sunuyor.

image017Tüm bu verilere g?re web site i?eriklerinizi ve hedef arama terimlerinizi g?zden ge?irmenizde fayda var. ??erik güncellemeleriyle var olan i?eriklerinizi daha da gü?lendirebilece?inizi unutmay?n.

Kelimeleri Otomatik Olarak Kategorize Etmeniz Mümkün!

Keyword ara?t?rmas? yapmak ba?l? ba??na me?akatli ve zaman alan bir i? iken, bir de bu kelimeleri grupland?rmak yeterince zor olabiliyor. Buyer keywords ile ilgili son d?nemde yap?lan ?al??malar da gün ge?tik?e art?yor. Size tool gerekmeden excel üzerinde uygulayabilece?iniz ve i?inize yarayacak bir grupland?rma metodundan bahsetmek istiyorum. Dan’in excel üzerinde formüle etti?i ?al??mas? ara?t?rd???n?z keywordleri grupland?rman?za olanak sa?l?yor. Bu formülü excel dosyan?za uyarlad???n?zda direk belirledi?iniz kelimeleri informational, navigational ve transactional olarak grupland?r?yor.?

buyer keywords

Samsung telefon ?rne?ini dü?ünelim.?

Bu konuda ara?t?rmas?na ba?layan kullan?c?n?n kulland??? informational kelimeler a?a??daki gibi olsun.

En iyi telefon

En ucuz telefon

Kullan?c? navigational olarak a?a??daki kelimeleri kullanm?? olsun.?

Samsung telefon fiyatlar?

Samsung telefon ?zellikleri

Son olarak sat?n almaya karar veren kullan?c?n?n se?ti?i transactinal kelimeler a?a??daki gibi olsun.?

-Samsung telefon sat?n al

-Samsung telefon sipari?

Yukar?da boldlayarak belirtti?imiz gibi anahtar kelimelerinizi bu ?ekilde s?n?fland?rd?ktan sonra? formülde g?rülen SEARCH alan?na bu kelimeleri i?aretleyebilirsiniz. Sonras?nda =True, e?le?mesine girdi?iniz kelimelerin dahil olmas?n? istedi?iniz a?amay? yazmal?s?n?z. ?rne?in nas?l, nedir, ne zaman vb kelimeleri search alan?na tan?mlad?ktan sonra =True”Information”,”Intent Not Found” kural? ile bu kelimelerin information grubuna dahil olmas? gerekti?ini belirtebilirsiniz. Bu sayede buldu?unuz kelimeleri otomatik olarak kullan?c? niyetine g?re s?n?fland?rabilirsiniz.

Unutmay?n, en ?nemli ?ey kullan?c?n?z?n yolculu?unu tan?mlayan kelimeleri iyi analiz etmek. Sonras?nda kelimeleri otomatik gruplamak i?in ihtiyac?n?z olan tek ?ey bir excel dosyas? ve yukar?daki formül!?

Kolay gelsin!

Yazar: Miray Sancaktar

linkedin-icon-256-933473553

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

秋霞电影网午夜鲁丝片