Dolu Dolu Mozcon 2019 Notlar?

Mozcon 201 ?zet

Dolu Dolu Mozcon 2019 Notlar?

SEO dünyas?ndaki en büyük etkinliklerden biri olarak kabul edilen Mozcon, bu y?l 15 – 17 Temmuz tarihleri aras?nda Seattle’da ger?ekle?ti. G?nül isterdi ki gidip yerinde inceleyelim, an?nda notlar? payla?al?m ama geldi?imiz noktada yaz?y? ?stanbul’dan haz?rl?yorum. Umar?m seneye orada oluruz. Neyse laf? fazla uzatmadan konuya gireyim. Siz de mozcon 2019 hakk?nda bilgiler ve payla??lan teknikleri benim gibi kendi projelerinizde uygulamak istersiniz diye genel bir yaz? haz?rlad?m.

Keyifli okumalar ??

Mozcon 2019 Gün 1:

Rand Fishkin

Mozcon 2019’daki ilk güne damgas?n? vuran sunumlardan biri Rand of SparkToro idi. Genel hatlar?yla medyan?n d?nü?üm ?zeti ile ba?layan sunum, genel inanc?n aksine hi?bir yeni teknolojinin eski teknolojiyi ?ldürmedi?ini kan?tl?yor. Yani her verinin bir sonraki a?ama i?in ?nemli oldu?unu ve onlar?n de?erlendirilmesi gerekti?i bir nevi ortaya kondu. K?sacas?, sesli aramalar artacak diye metinleri bo? vermeyin demeye getirdi. Elbette bu motto her ba?lam i?in kullan?l?r.

Google ile ilgili verdi?i veriler ise SEO Camias? i?in daha kritikti elbette. Web sitelerine gelen trafi?in ge?mi? y?llara oranla de?i?imini g?steren grafik olduk?a ?arp?c?. Buna g?re Google, 2019’da, taray?c? aramalar?yla 2016’da oldu?undan 20 daha az organik t?klama g?nderdi. Tabi ki bu a?amada rich snippet ve schema gibi ?eylerin etkisi olduk?a büyük.

FAQ ve HowTo Schema yaz?m?z? okumak i?in tam buraya t?klay?n.

Son olarak Rand Fishkin, t?klama olmasa bile markalar?n, SEO ?al??malar?ndan nas?l yararlanmas? gerekti?i üzerine strateji geli?tirilmesi gerekti?ini s?ylüyor. Bu bunun i?in ?ok tavsiye vermiyor. Sadece sosyal medyan?n kaliteli ba?lant?lar kazanmak i?in e?siz bir mecra oldu?unu dile getiriyor.

Ruth Burr Reedy

Ruth Burr’un konu?mas?nda ??kar?lacak en ?nemli nokta, SEO projeleri i?in verdi?i taktikler olabilir. ?zellikle i?erik y?nünde verdi?i tavsiyeler dikkate al?nmaya fazlas?yla de?er.

Yukar?daki tweet’de g?rebilece?iniz gibi Ruth Burr, optimizasyon yaparken arama motorunu manipüle etmeye ?al??mak yerine kullan?c? odakl? i?erik optimizasyonlar? yapman?z? tavsiye ediyor. Do?rusu bunu yap?nca daha s?ralama al?nd??? bir ger?ek. En az?ndan benim denemelerimde sonu? bu y?nde geli?mi?ti.

Ruth Burr Reedy’nin kaliteli i?erik i?in verdi?i tavsiyeler ise;

 • Google’?n kalite de?erlendirmelerini okuyup, inceleyin ve bu ad?mlara uyun.
 • Google i?in faydal? i?erik sunup sunmad???n?z? analiz edin.
 • ??erikleri daha basit ve daha net yaz?n.
 • Uzmanlar?n yard?m? ile konuyu daha gü?lü hale getirin.

Klasik tavsiyeler gibi duruyor olsa da bir?ok insan? bunlar? es ge?ti?i ve spam tekniklere kurtar?c? gibi sar?lma durumu hala aram?zda.

mozcon19-ozet-ana-gorsel (3)

Rob Bucci

Rob Bucci belki anlatt??? konu ile son d?nemin en fazla merak edilen durumlardan olan Local SEO’yu ayd?nlatmaya ?al??t?. ?zellikle yerel aramalardaki f?rsatlar?n ?oklu?u ve rekabet zemindeki o karma??k olan buray? ?ok daha de?erli yap?yor.

Rob Bucci’nin ise yerel s?ralamalar i?in verdi?i istatistikler ger?ek ho?. Buna g?re;

 • SERP k?sm?nda yer alan ve analiz edilen 1.2 milyon sayfan?n %73’ü bir ?e?it yerelle?tirilmi? ?zellik i?eriyor.
 • Takip edilen sitelerin %25’i pazarlar aras?nda belirli bir oranda de?i?kenli?e sahip.
 • Sayfalar?n %85’inde ise posta kodlar? en yüksek de?i?ken durumunda.

Rob Bucci ise bu verileri verdikten sonra bu verilerin i?erisinde olabilece?imiz bir taktik pek vermiyor ama mozcon’da oldu?undan san?r?m, Moz’un üzerinde ?al??t??? Local Market Analytics toolunu ?neriyor ve buradaki tavsiyelerin i?e yarayaca??n? iddia ediyor. Denemeden bilemeyiz.

Darren Shaw

Rob Bucci sonras? lokal SEO alan?nda birka? kelam eden ki?i Darren Shaw oldu. Shaw, 8 ayd?r yürüttü?ü projeden baz? detaylar? s?ralard? ve kendinize bir yol haritas? ?izin demeye getirdi. K?sacas?, yol haritas?n? belirleme i?i size kalm?? durumda.

 • Posta kodlar?n? takip edin. ?zellikle hedefledi?iniz ?ehirdeki.
 • Google reviews k?sm?na ?nem verin.
 • Birka? link almak fena olmaz ama ilerleyen d?nemde yine azalan bir etkisi var..
 • Sitenizi tam yerel site haline getirin.
 • Bireysel stratejilerden ka??n?n.

Tüm bu bilgiler ile nas?l yol haritas? ?izersiniz bilemedim do?rusu. ?zellikle siteyi yerel hale getirmek konusu biraz karma??k gibi.

Shannon McGuirk

?lk güne damgas?n? vuran son konu?ma ise (bana g?re) Shannon McGurik’e aitti. Linkbuilding üzerine konu?an Shannon, klasik y?ntemleri bir kenara at?p dijitalden faydalan?n diyor. Türkiye’de biraz zor. Bunun i?inde 3 tavsiye veriyor.

?lk olarak, trend konular? tespit etmek ve reaktif f?rsat bulmak i?in her sabah mutlaka toplant? yap?n. Uykusu alamayanlar ya da ge? ay?lanlar i?in k?tü bir haber. Neyse ikinci tavsiyesine gidelim. ?kinci olarak ise ekibiniz hem hikaye anlat?c?s? olsun hem üreticisi. Sonuncusu ve bence en ?nemlisi, hangi i?erik türlerinin iyi performans g?sterdi?ini anlayabilmek ad?na ü? ayl?k periyotlar ile incelemeler yap?p bunlar? gelecek ?al??malar i?in raporlay?n.

Mozcon 19’un ilk ?nünde ?ne ??kanlar a?a?? yukar? b?yleydi. Birazc?k da ikinci güne bakal?m.

Mozcon 2019 Gün 2:

?mozcon19-ozet-ana-gorsel (2)

Marry Bowling

Yukar?da hep bahsettik lokal SEO, yani art?k ?yle ki lokal SEO a?a??, lokal SEO yukar? durumuna bile geldik ama kimse de “ya bu lokal seo dedikleri ?ey niye bu kadar ?nemli” demedi ya da anlatmad?. Marry Bowling ise tam olarak bu konuda devreye giriyor ve ?at?r ?at?r tavsiyelerini veriyor. ??te kendisinin aktard?klar?;

?lk olarak Mike Blumenthal’?n ara?t?rmas?na g?re, yerel i?letme d?nü?ümlerinin% 70’i SERP’de ger?ekle?iyor. Yani web sitelerine t?klamadan, bu da web sitelerinin yüzdesini dü?ürüyor. Ancak her ikisi de ?nemli diyor Bowling ve yerel i?letmelerin markal? olmas? gerekti?inin alt?n? ?iziyor ?ünkü Google marka sever. Bunun i?inde di?er sitelerin, bizim hakk?m?zda ne dedi?ini kontrol etmemiz ?art.

Ek olarak GMB’deki yani Google My Business k?sm?ndaki bilgilerinizin güncel olmas? olduk?a ?nemli. Yani adresinizi, telefon numaran?z? do?ru girmeniz gerekiyor. Ek olarak hakk?nda yap?lan incelemeleri kontrol edin, markan?zdan daha ?ok bahsedilmesi i?in PR’a yat?r?m yap?n.

Cassie Gilette

Cassie, di?er konu?mac?lara nazaran daha farkl? bir konuya girerek, i?erikten bahsediyor. Cassie’nin tavsiyelerine g?re i?eri?i i?erik yazmak i?in yazmay?n ?ünkü web’de i?erik okuyanlar?n sadece %20’si ne okudu?unu daha sonra hat?rl?yor. Bu yüzden i?eri?inizi okuyanlarda an?lar yarat?n ve yarat?c? olun diyor. Blade Runner 2049’u izleyenler an? yaratma k?sm?n? daha iyi ba?arabilir belki orada da b?yle ?eyler vard?.

Konumuza d?necek olursak, Cassie an? yaratman?n baz? tüyolar?n? veriyor. Tabi ?yle ?ok ah?m ?ah?m tüyolar de?il ama i? g?rür ?eyler. ??te Cassie Gillette ile an? yaratacak i?erik yazma tavsiyeleri;

 • ?nsanlar kendilerini ?nemseyen markalar? ?nemser. Onlar? ?zel hissettirebilirseniz kazan?rs?n?z.
 • Hedef kitlenizin demografik ve psikografik ?zelliklerini ??kar?p, bunlara dikkat edin. Sonras?nda ise i?eri?inizin hedef kitleye uyu?mas?n? sa?lay?n.
 • ?nsanlar?n sorular?na en k?sa sürede yan?t verebilmek i?in i?eri?inizi a??k ve net ifadeler ile donat?n.
 • ??eri?in i?in resimler, hatta gifler ekleyin. G?F gibi hareketli imgeler, i?eri?in dikkat ?ekmesini sa?lar.
 • Renklerin ?nemini es ge?meyin.
 • Aktaraca??n?z ?eyi saf bilgi olarak aktarmak yerine hikayele?tirin. ?statistiklere g?re bu y?ntem i?eri?i %22 daha ak?lda kal?c? hale getiriyor.

Marie Haynes

Marie Haynes’de t?pk? Cassie Gilette gibi farkl? bir konuya de?inen isimlerden. Haynes konu?mas?nda EAT (yani E=Expertise(Uzmanl?k), A=Authority(Otorite) ve T=Trust(Güven))’n?n nas?l daha geli?mi? bir hale getirebilece?imizi anlatt?. Haynes’e g?re bunu sa?laman?n yollar? ise;

 • Yay?nlardaki s?zleri almak i?in tool kullan?n.
 • Veri yay?nlay?n.
 • Cevab? olmayan sorulara cevap olan makaleler olu?turun.
 • Yayg?n sorunlara ??züm bulmaya ?al???n.
 • Testler yap?p sonu?lar?n? payla??n

Ek olarak sitenize, bir konu hakk?nda yetkili kaynaktan link ??k??? yap?lmas? da EAT i?in olduk?a ?nemli bir fakt?rdür.

Areej AbuAli

Mozcon 2019’daki en güzel konu?malardan biri Areej AbuAli’ye aitti. Crawl Budget gibi kritik konulardan tavsiyeler veren AbuAjli, indexlenebilirlik hakk?nda ho? bir konu?ma ger?ekle?ti. Areej’in konu?mas?ndaki sat?r ba?lar? ise,

Audit raporu ??kar?yor iken sorunun ne oldu?unu ortaya koymak d???nda, bu soruna neden olan ?eyleri ??renmek ve bunlar? da ?nerilen ??züm y?ntemlerine dahil etmek sizi ileri ta??yacak bir eylem olabilir. Bununla birlikte, Google botlar?na site taramas? yaparken iyi bir ?ekilde yol g?sterilmesi gerekiyor. Bu yüzden de gereksiz sayfalara no-index olarak tan?mlan?p, bunlar?n robot dosyas?ndan da ??kar?lmas? olduk?a ?nemli.

Hangi i?eri?in index almas? gerekti?i ve neden ?nemli olmas? gerekti?ini belirlemek i?in ise arama hacimlerine dikkat edebilirsiniz. Dü?ük arama hacimli bir anahtar kelimeyi index almak her zaman mant?kl? bir hareket olmayabilir.

Areej’in en dikkat ?ekici tavsiyelerinde biri ise, web sitelerinin farkl? ana b?lümleri i?in ayr? site haritalar? olu?turup g?nderme tavsiyesi oldu. Bunun index sorununa daha kaliteli bir ??züm olaca?? y?nünde fikirleri var.

mozcon19-ozet-ana-gorsel-areej

Christi Olson

Microsoft ?al??anlar?ndan Christi Olson, Mozcon’da Microsoft bünyesinde yapt?klar? bir ?al??ma üzerinden sesli aramalar?n ?nemini ortaya koydu. ?lerleyen d?nemde tamamen hayat?m?za entegre olmas? beklenen sesli aramalar, gelece?in SEO atmosferini ?ekillendirecek olan detaylar?n ba??nda. Microsoft ara?t?rmas?na g?re ise sesli aramalar günümüzde;

 • Ara?t?rmaya kat?lanlar?n %69’u sesli arama ?zelliklerini kullan?yor.
 • Buna g?re hanelerin %75’i 2020 y?l?na kadar dijital asistan kullanacak.
 • Perakende al?m, e-ticaret gibi konularda ise ?nümüzdeki 5 y?lda tüketicilerin yar?s? sesli asistan deste?i alacak.
 • Bu d?nemde ise sesli aramlarla yap?lan sorgularda de?i?im g?steriyor. Aramalar yan?tlardan, eylemlere do?ru devam ediyor. Buna g?re, “????? a?” gibi bir ak?ll? eylem yerine “yapmak istiyorum” gibi eylemler olacak.
 • Sesli aramalarda konu?ulan cevaplar?n %40’? pasajlardan geliyor. Sesli aramalarda yer almak i?in hala metin i?erikler ?nemli.
 • Speakable schema verilerini kullan?n. Her ne kadar sadece haberler i?in uygun deniliyor olsa da haber d??? sitelerde de gayet kullan?l?yor ve ?al???yor.

Mozcon 2019 Gün 3:

?mozcon19-ozet

Cindy Krum

ü?üncü ve son günün en ?nemli konu?malar?ndan birini Cindy Krum yapt?. Krum, yapt??? konu?mas?nda fraggles, mobil index ve SERP’ün gelece?i gibi konular üzerine detayl? bir anlat?md?. Cindy Krum’un konu?mas?ndaki sat?r ba?lar?n? ise ??yle ?zetleyebiliriz;

 • Tek bir sayfa i?erisinde sorular? s?ralamak ve onlara cevaplar bulmak her zaman verimli bir yol olmayabilir ?ünkü bu tarz sayfa sonsuz say?da soruya cevap bile olabilir ya da tam tersi senaryo ya?anabilir. Bu yüzden spesifik sorulara yan?tlar vermeniz i?inizi daha kolayla?t?racak gibi.
 • Google’un yeni amac? daha fazla web sitesini indexe almak de?il. Index i?erisinde olan web sitelerinden daha fazla bilgiyi elde etmek. Bunun i?inde fraggleslar e?siz birer ??züm. Ancak Cindy Krum nas?l fraggles’da nas?l ??kars?n?z bunu ?ok s?ylemiyor. Benim tavsiyem ise TOC yani Table of Context kullanman?z. Deneyin i?e yar?yor, yaramazsa bile ne kaybedersiniz ki.

Rob Ousbey

Rob Ousbey konu?mas?nda biraz daha SEO’nun teknik y?nlerine ve bu y?nlerin de?erlendirilme felsefesine girdi. Bunu de?i?en Google algoritmalar? üzerinden rahatl?kla anlatmak, kendisinin temel hedefi.

Rob Ousbey’e g?re ?ncelikle “bu y?ntemleri her zaman deniyoruz ve i?e yar?yor” dü?üncesini kafan?zdan ??kar?p atman?z gerekiyor. Adam hakl? yani devlet memuru gibi ayn? ?eyi 40 y?l yapmak SEO mant???na ayk?r? bir ?ey. Rob’un yapt??? denemelerde ise art?k ilk s?ralarda index alman?n yolu o eski spamler ile dolu ?eylerden ge?miyor. Rob ve ekibine g?re günümüzdeki s?ralama fakt?rü, kullan?c? deneyimi ve onlar?n memnuyeti.

Son olarak ise Ousbey, A/B testine fazlas?yla ?nem veriyor. Ona g?re günümüzde SEO ?al??malar?nda ba?ar?l? olmak i?in A/B testi gibi testlerin daha fazla yap?lmas? ve buradaki sonu?lara g?re yeni stratejiler geli?tirilmesi gerek.

Gref Gifford

Gref Gifford’un konu?mas? ü? günlük Mozcon maceras?ndaki en iyi konu?malardan biri olabilir. Q&A schema, Google Postlar? ve yerel i?letme sayfalar? hakk?nda gayet i?levsel bilgileri Gifford, dinleyicilere aktard?. Ben de Gifford’un konu?mas?nda ?nemli noktalar? madde madde a?a??da s?ralad?m. Burun sizi a?a?? alal?m;

 

Google G?nderileri ??in Verdi?i Tavsiyeler;

 • Resimlerinizi upload ederken 1200×900 format?n? kullan?n.
 • Kü?ük resimlerin boyutlar? hem masaüstü hem de mobilde ayn? olmal?. Hem mant?kl? olan bu.
 • Video yükleyece?im diyorsan?z da Gred maksimum 100 mb olsun veya 30 saniyeyi ge?mesin diyor.
 • G?nderilerinizin de?erlendirilmesi i?in ifadeler ekleyin.
 • Mesajlar?n?z?n etkisini ?l?mek i?in Google Analytics k?sm?n? ona g?re optimize edin.

 

Q&A Schema;

 • Q&A schemalar? bir ?e?it yeni SSS olarak g?rün. Bunu biz daha ?nceki yaz?m?zda belirtmi?tik. Onunda linki burada.
 • Bu sistemde oylama k?sm? ?nemli. En fazla oy alan cevap ilk ??kar.
 • Bu tarz bir schema kullan?yorsan?z telefon numaras? ya da ayr? bir URL eklemeyin.

Mozcon 2019 ?zet - Greg

Joelle Irvine

Joelle Irvine resim ve g?rsel arama optimizasyonu yap?lmas? halinde gelecek olan alt?n f?rsat? anlatt??? bir sunum yapt?. Joelle’nin bu konuda verdi?i teknikler ise dikkate almaya de?er. ?zellikle de Pinterest gibi platformlardan nas?l yararlan?l?r bunlar? güzelce ?zetliyor.

Irvine’n?n dedi?i ve ?ncelikle kabul etmemiz gereken ?ey ?u, g?rsel arama ile resim arama ayn? ?ey de?il. Buradaki durum i?erik i?in resim arama konusu. ?zellikle Google Lens gibi platformlar ise bu tarz aramalarda ne yapmak istedi?inizi bilmedi?iniz zaman size yard?m eder. Ancak bunun daha ileri versiyonunda ise Pinterest var ve arama yapanlar?n as?l amac? asl?nda sandalye bulmak de?il. Sandalyeye uygun hal? bulmak gibi ?eyler.

Ve i?in en güzel y?nü bu tarz ara?t?rma yapan ki?i oran? %62. Dile kolay ve yatan f?rsat? siz dü?ünün. ?u an i?in pinterest gibi platformlar, evde dekorasyonu, giyim gibi konular i?in s?k s?k kullan?l?yor olsa da her sekt?r rahatl?kla bu alana entegre olarak daha geni? kitlelere ula??m sa?layabilir.

Joy Hawkins

Joy Hawkins’de lokal SEO üzerine bir konu?ma ger?ekle?tirdi. Ancak meslekta?lar?na k?yasla daha farkl? ?eyler anlatt?. Onu di?erlerinden ay?ran ?ey ise organik algoritma ile yereli birbirinden ay?rmay? ba?armas? oldu.

??te Hawkins’in yerel algoritmay? organik algoritmadan ay?rd??? alanlar;

 • Yak?nl?k;

Yak?nl?k yerel aramalardaki 1 numaral? s?ralama fakt?rü ancak organik i?in bu b?yle de?il. Yap?lan ara?t?rmadan ortaya ??kan ?ey ise aramaya yak?n bir i?letme olman?n yerelde olduk?a büyük fayda sa?lad??? oldu.

 • S?ra Tabiki;

GMB’deki potansiyel mü?teri f?rsatlar?n? sonuna kadar de?erlendirmeyi ihmal etmeyin ve mü?terilerinize sat??lar?n?z? g?sterin. B?ylece Google’?n kafas? da az kar??acak.

 • GMB A??l?? Sayfas?;

Hawkins’e g?re GMB’ye ba?lad???n?z sayfan?n ana sayfa olmas? daha fazla trafik getiriyor. Genellikle yerel sayfa ba?lan?yor olsa da, Hawkins ara?t?rmalar?nda bunu bulmu? durumda.

 • Yorumlar;

Yorumlara mutlaka ?nem verin. Onlar? kald?rmak yerelde ?ak?lman?za neden olabilir.

 • Filtreleme Kullan?n;

Possum filtresini kullan?n.

 • ??letme Ad?ndaki Anahtar Kelimeler;

Her ne kadar Google y?nergelerine ayk?r? olsa da i?e yarayan bir y?ntem. Yani siz de olmayan bir ?eyi rahatl?kla oraya ekleyebilir ve s?ralama ald???n?z? g?rebilirsiniz ama bu y?ntemi kesinlikle denemeyin.

 • Sahte Listeler;

Bir di?er karanl?k y?ntem de sahte listeler olu?turmak. Mü?terilerinizin yerel s?ralamalar?n? art?rabilece?inden, spam giri?lerini mü?terilerinizini rapor ederek zaman ge?irin.

Mozcon 2019’daki en ?nemli konu?malar ve orada ?ne ??kan detaylar?n hemen hemen hepsi bu kadard?. Umar?m ki keyifli bir okuma olmu?tur ya da daha geli?tirilebilir diyorsan?z da a?a??daki yerlerden ileti?ime ge?ebiliriz.

Maytheforcebewithyou.

Yazar:?Emre Balc?

linkedin-icon-256-933473553Twitter Icon

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

秋霞电影网午夜鲁丝片