E- Ticaret Sitelerinde ürün Sayfas? Optimizasyonu

E- Ticaret Sitelerinde ürün Sayfas? Optimizasyonu

E- Ticaret Sitelerinde ürün Sayfas? Optimizasyonu

Site Geli?tirmeleri yap?lmadan ?nce teknik a??dan her?eyin düzgün ?al???r ve Google taraf?ndan da do?ru anla??l?r olmas? gerekir. E- ticaret sitelerindeki ürünlerin isimlendirilmesi ve kategorizasyonu konusuna ge?meden ?nce, sitenizdeki ürünlerin bu kriterlere uygun olup olmad???n? kontrol etmekle ba?layabilirsiniz.

Google taraf?ndan g?rünürlü?ünü maximize edebilmek ve do?ru hedefleme stratejisiyle pazarda ?ne ??kabilmek i?in, a?a??da payla?t???m teknik seo checlistini kontrol ederek, sorunsuz hale getirmelisiniz.

2

Yukar?daki g?rsel Canva ile yap?lm??t?r.

ürün Sayfas? Teknik SEO Checklist

 • ?ncelikli anahtar kelimelerinizi belirleyin.
 • ürün detaylar? hakk?nda bilgi vermek i?in long-tail kelime varyasyonlar? bulun.
 • ürün title’?n?n karakter s?n?r?n? a?mad???na ve hedef kelimeyi bar?nd?rd???na emin olun.
 • ürün sayfas?ndaki g?rselleri optimize edin.
 • ürün g?rsellerinin alt textlerinin do?ru yaz?ld???na emin olun.
 • Varyasyon se?imlerinde (renk, beden) url’in de?i?ip de?i?medi?ini kontrol edin.
 • Canonical stratejinizin do?ru ?al??t???na emin olun.
 • ürün sayfan?z?n mobile friendly oldu?una emin olun.
 • ürün sayfalar?n?zda ürün ismini bulunduran k?sa ve a??klay?c? URL’ler kullan?n.
 • ürün sayfalar?n?z?n crawl edilebilir oldu?una emin olun. (Search Console’dan nas?l g?ründü?ünü kontrol etmenizi ?neririz.)
 • ürün sayfalar?n?z?n sitemapinizde dinamik bir ?ekilde güncellendi?ine emin olun.
 • ürün sayfalar?n?z? i? linklerle destekleyin.
 • Her ürün sayfas?nda sadece ürün ismi de?i?erek tekrarlayan duplicate i?eriklerden ka??n?n.
 • Structured data f?rsatlar?n? (product schema vb) kullanarak i?eri?inizi daha net sunun.
 • ürün sayfas? breadcrumb yap?n?z?n do?ru ?al??t???ndan emin olun.

?nemli Not: Gü?lü buldu?unuz rakiplerinizin ürün sayfas? stratejilerini de her zaman g?z ?nünde bulundurmak da fayda var.

Tüm bu ad?mlar tamamland???nda e- ticaret sitenizin ürün isimleri ve kategorizasyonunu en optimal ?ekilde geli?tirebilmeniz i?in derledi?im bilgiler a?a??daki gibidir. Keyifli okumalar!

E-Ticaret Sitelerinde ürün ?simleri Ve Kategorizasyonu

E- ticaret sitelerinde ürün isimlendirme a?amas? olduk?a ?nem verilmesi gereken bir konu. Do?ru isimlendirme; sitenin performans?ndan, do?ru y?nlendirmelere kadar kullan?c? deneyimini direkt etkileyen bir fakt?rdür. E-ticarette hangi sekt?rde olursan?z olun ve nas?l bir ürün satarsan?z sat?n, urun title’larina yo?un bir sekilde kafa yorman?z ve ürünün ula?mas?n? istedi?iniz hedef kitleyi iyi ??zümlemeniz gerekir.

Daha ?nceki yaz?mda i?erik olu?turman?n evrimi ve isimlendirmenin ?neminde etkili rolü olan Buyer Keywordleri incelemi?tik. K?sa bir hat?rlatma yapmak gerekirse, informational, navigational ve transactional kelimelerin kulan?c?lar?n bilgi alma veya sat?n almada etkin rol oynayan kelime ?bekleri oldu?unu vurgulam??t?k. (Detayl? bilgi almak i?in yaz?m?za g?z atabilirsiniz: Buyer keywords nedir?)

Peki e-ticaret kategorizasyonu ve ürün isimlendirmelerinde en büyük rolü olan kelime gruplar?n?n informational keywordler oldu?unu biliyor muydunuz? ‘’Ekmek nas?l yap?l?r?’’ gibi bilgilendirici aramalar, informational s?n?f?ndad?r. Anahtar kelimelerin büyük bir k?sm? ürün aramalar?na g?re ?ekilleniyor ve tam da bu noktada informational keywordler ?n plana ??k?yor. (?rne?in; Panasonic ekmek yapma makinesi)?

Bir e-ticaret sitesi i?in anahtar kelime ara?t?rmalar? yaparken, ürün odakl? kelimelerin g?z ?nünde bulundurulmas? büyük ?nem ta??yor. Gelin biraz daha detayland?ral?m.

Baz? kullan?c?lar?n Google aramalarinda olduk?a spesifik aramalar yapabildiklerini biliyoruz. Bu yüzden anasayfa veya kategori sayfalar?na y?nlendirilmek yerine, direkt ürüne eri?me beklentileri vard?r.?

?te yandan sitenin i?inde gezinerek ürünlere g?z atan bir kullan?c? i?in de ürün isimlendirmeleri farkl? bir anlam ta??yor. Do?ru isimlendirme; hem teknik, hem farkli kullanici tiplerine ayn? anda hitap edebilmek, hem de Google’?n ürünü do?ru alg?layarak ?ne ??karmas? a??s?ndan de?erlidir.?

ürün Ba?l?klar? Ne Kadar A??klay?c? Olmal??

Bir ürün isimlendirilirken en ?nemli nokta, kullan?c?ya faydal? bilgi veren bir title se?mektir. Ne kadar gü?lü bir marka oldu?unuzdan bag?ms?z olarak dikkat edilmesi gereken iki ana nokta var:

 • Ne satt???n?z?
 • Hedef kitlenizin ürün hakk?nda ne kadar bilgi sahibi oldu?u

Dünya ?ap?nda geni? kitlelere ula?m?? herhangi bir e-ticaret sitesini baz ald???m?zda, arad???n?z ürünü en basic kelimelerle yazd???n?z anda bir ?ok farkl? markan?n kar??n?za ??kt??? onlarca se?enek g?rürsünüz. ürün ?e?itlili?ini nokta at??? kelimelerle kar??n?za tek t?kla sunan bir e-ticaret sitesi bu kalabal?ktan s?yr?lmay? ba?ar?p kullan?c?y? kazan?yor. Ayn? zamanda bunu ba?aran e- ticaret sitesinin user-friendly oldu?u da su g?türmez bir ger?ek. Buna ek olarak, long tail keywordlerin, k?sa arama terimlerine g?re daha yüksek d?nü?üm getirdi?ini de belirtmek de fayda var. ?ünkü ne istedi?ine ?oktan karar vermi? ve spesifik bir ürün aray??? ile sitenize gelmi? birinin sat?n alma süreci ?ok daha h?zl? ger?ekle?ecektir. Bu yüzden long tail keywordlerin ?neminin bir kez daha alt?n? ?izmek de fayda var.

?pucu:

?yi bir e-ticaret sitesinde yapt???n?z araman?n alt?nda a?a??daki ?rnekte oldu?u gibi kategori ?nerisi g?rürsünüz. Bu y?nlendirme kullan?c? deneyimini yükseltmeniz i?in olduk?a yard?mc? bir di?er fakt?r!

E- Ticaret Sitelerinde ürün Sayfas? Optimizasyonu

Baz? ürünlerde ise ürün isminden ziyade marka ve modelin yeterli oldu?unu s?yleyebiliriz. ?rnegin; ‘iPad Pro 11” dendi?inde yanina ‘tablet’ yazmam?z gerekmiyor. ?ünkü iPad aramas? yapan bir kullan?c?lar?n ?o?u bu marka ve modelin zaten bir tableti temsil etti?ini biliyor.

A?a??daki ürün title i Best Buy’dan al?nm??t?r

4

Bu durum aran?lan ürün niteliklerine g?re elbette degi?iklik g?steriyor. Mesela arama, problem ??zecek bir ürün i?in yap?lacaksa, marka yerine muhtemelen bu problemi a??klayacak bir arama yapmam?z gerekir.?

?rne?in, telefon tutma aparat? sat?yorsan?z title in problemi a??klayarak kullan?c?ya ula?mas? gerekir.?

A?a??daki ürün title i Best Buy’dan al?nm??t?r.

A?a??daki ürün title i Best Buy’dan al?nm??t?r

ürün veya marka d???nda kullan?c?y? o ürüne ?eken farkl? nitelikler de var. ürüne veya o periyoda ?zel sunulan teklifler de kullan?c?n?n ürüne olan ilgisini artt?r?r. Bunun gibi sizi rakiplerinizden ay?ran ve kullan?c?ya avantaj sa?layan niteliklerin de title a eklenmesi olumlu sonu?lar verebilir.?

Ayr?ca, ürünün boyu, materyali, hangi ya? grubu icin uygun oldu?u gibi ?zellikler de title a eklenerek ürün daha cazip hale getirilebilir.?

A?a??daki ürün title i Trendyol’dan al?nm??t?r

6

 

A?a??daki ürün title i Amazon’dan al?nm??t?r

7

E?er spesifik bir ürünün detayl? bir ?ekilde arand???n? biliyorsan?z, talebe an?nda cevap verebilmek ad?na title i düzenleyebilirsiniz. Yani, ürünün materyali ve modeli ile ilgili a?a??daki gibi a??klay?c? bir ba?l?k se?meyi tercih edebilirsiniz.

A?a??daki ürün title i Trendyol’dan al?nm??t?r

E- Ticaret Sitelerinde ürün Sayfas? Optimizasyonu

Genel olarak title’a a?a??daki ü? elementin dahil edilmesi faydal? olacakt?r:

1- Marka

2- Model ve ürün Tipi?

3- ürünün Anahtar ?zellikleri

4- Renk (Hacim bazl? de?erlendirilebilir)

ürün Title Düzenlemesi Nas?l Olmal??

S?radaki a?ama title olu?tururken hangi niteliklere ?ncelik verece?iniz olmal?. Bu s?rada ürünü pazarlarken markan?n m?, ürün tipinin mi daha etkileyici bir etmen oldu?una karar vermeniz gerekiyor. ?zellikle ürün al?m-sat?m? yapan e- ticaret siteleri i?in kabul g?ren standart formül ?u ?ekildedir:

Marka + Model/ ürün Tipi + ürünün Nitelikleri

Elbette bu s?ralamalarda istisnalar da yok de?il. E?er kendi ba??n?za bir markaysan?z ve e-ticaret siteniz i?in title düzenlemesi yap?yorsan?z, her üründe marka belirtmenize gerek olmad???n? s?ylemekte fayda var. ?rne?in Samsung gibi bir markan?n her ürününün ba??nda ‘Samsung’ yazmas? gereksiz olaca??ndan, standart formül a?a??daki gibi revize edilmi?tir.

A?a??daki ürün title i Samsung official websitesinden al?nm??t?r.

E- Ticaret Sitelerinde ürün Sayfas? Optimizasyonu

Bir di?er istisna da, eger ürün ad? kullan?c?ya bir ?ey ifade etmiyor ise, ürün nitelikleri ve ne i?e yarad??? title da ?ncelikli olarak sunulabilir. A?a??daki gibi i?levi telefon tutmak olan aparat? title’da bunu ge?irerek mü?teriye ilk bak??ta anlatabilirsiniz. Kullan?c?n?n title i okuyarak yeterli bilgiye sahip olmas? gerekti?inin unutulmamas? gerekir.

A?a??daki ürün title i Amazon’dan al?nm??t?r.

E- Ticaret Sitelerinde ürün Sayfas? Optimizasyonu

Kullan?c?n?z? iyi tan?yarak ve ihtiya?lar?na cevap vererek stratejiler üreterek, kullan?c? deneyimi ba?tan sonra do?ru analiz edebilir ve uzun vadede markan?z? ?n plana ??karabilirsiniz.?

Yazar:?Miray Sancaktar

linkedin-icon-256-933473553

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Siz bu sat?rlar? okurken rakipleriniz hedef kelimelerinizde trafik ?ekmeye devam ediyor.

Form doldurun, sizi hemen arayal?m.

?sim Soyisim

E-mail Adresi

Telefon

Mesaj

秋霞电影网午夜鲁丝片