I/O Konferans?nda ?n Plana ??kan FAQ ve HowTo Schema Nedir Nas?l Uygulan?r?

Screenshot_1

I/O Konferans?nda ?n Plana ??kan FAQ ve HowTo Schema Nedir Nas?l Uygulan?r?

SEO dünyas?ndaki insanlar?n en fazla ilgisini ?eken konular?nda ba??nda structured data yani di?er ad?yla schema geliyor. Google aramalar?nda üst s?ralarda yer almak, kullan?c?lara daha anlaml? i?erikler sunarak, rich snippet k?sm?nda bulunmak i?in schemalar olduk?a i?levsel ara?lar.

Neymi? Bu Yap?sal Veriler?

Structured data i?in yap?labilecek en basit tan?m; “sayfan?z?n arama sonu?lar?nda daha geli?mi? bir ?ekilde g?sterilmesi” denebilir. Ancak schema tan?mlamas? yapmak elbette bu kadar basit de?il. Google’un g?zdesi olan schemalara daha detayl? bakal?m.

Structured data, arama motorlar?n?n i?eri?inizi daha iyi taramas?n? ve g?rüntülemesini kolayla?t?ran bir ?e?it koddur. Structured data yani schema, arama motoruna i?eri?iniz hakk?nda kapsaml? bir bilgi sunar. B?ylece arama motoru, i?eri?inizi ?ok daha iyi bir ?ekilde kavrar. Schema kullan?m? olmamas? durumunda ise arama motorlar? i?eri?iniz anlayabilse bile neden orada oldu?unu belirlemek ad?na daha fazla efor sarf edecektir.

Structured Data Nas?l Kullan?r?

Yukar?da structured datan?n ne oldu?undan ve neden kullan?ld???ndan bahsetmi?tik. How to schema, FAQ schema gibi birbirinden farkl? yap?larda olan stuctured datalar? kullanmak i?in sayfan?z?n HTML k?sm?na schema i?aretlemesi yapman?z bir anlamda yeterli. Ard?ndan arama motorlar? i?eri?inizi ?ok daha rahat bir ?ekilde kavrayabilir.

SEO A??s?ndan Structured Data Kullan?m? Ne Kadar ?nemli?

Structured data kullan?m?n?n arama sonu?lar?na etkisi olduk?a merak edilen sorulardan biri. Asl?nda bu soruya en iyi yan?t Google I/O 19’da John Müller taraf?ndan verildi. Müller, konferansta yeni structured data tiplerini duyurdu ve ?zellikle how to ile FAQ schema kullan?m? üzerinde durdu.

Hatta ?yle ki Müller, g?rsellerde bile art?k structured data kullan?lmas? gerekti?ini s?yleyerek structed data konusundaki Google’?n hassas yakla??m?n? bir kez daha vurgulam?? oldu. ?zellikle Rich Snippet k?sm?nda yer alarak SERP’in tepesine yerle?mek istiyorsan?z mutlaka structured datalar? do?ru bir ?ekilde uygulaman?z gerekiyor.

Kullan?lan baz? ?rnek structured data tipleri;

1- Breadcrumb Structured Data

Breadcrumb Structured Data ?rnek
2- Person Structured Data

2- Person Structured Data ?rnek
3- Star Rating Structured Data

3- Star Rating Structured Data ?rnek
4- Product Markup Structured Data

Product Markup Structured Data ?rnek

Yukar?da g?rdü?ünüz gibi birbirinden farkl? structured data tipleri s?z konusu. Bütün bu schema düzenleri sayesinde sayfan?z?n g?rünme ihtimali artacakt?r. Bu sayede de organik trafi?inizi daha üst seviyelere ta??man?z mümkün hale geliyor.

Gelelim as?l konumuz olan structured data konusuna. Google I/O 19’da John Müller’in üzerinde en fazla durdu?u iki structured data olan FAQ ve HowTo schemalar?n? anlamland?rmaya ?al??aca??z.

FAQ Schema

FAQ yani s?k?a sorulan sorular. Hemen hemen her sitede yer alan bu alan? Google aramalar?nda do?rudan g?stererek, kullan?c?lara ula?t?rmak ise FAQ schema ile mümkün. E-ticaret sitelerinden i?erik sitelerine kadar her sitenin performans?na katk? sa?lamas? olas?l??? olduk?a yüksek. Bilhassa “Nas?l Yap?l?r” tarz? i?erikler üreten bir siteye sahipseniz FAQ yap?sal datay? denemenizde fayda var.

FAQ Schema Nas?l G?rünür?

E?er kodlar? ba?ar?l? bir ?ekilde ekleyebilirseniz, FAQ scheman?z a?a??daki gibi g?rünür;

FAQ Schema G?rünüm
B?ylece site adresine t?klamadan sadece oklar? t?klayarak sorunuzun cevab?n? h?zl?ca ??renebilirsiniz.

FAQ Schema Nas?l Olu?turulur ve Eklenir?

Ad?m: 1

FAQ Schema Nas?l Kodlan?r 1

FAQ schema olu?turmak i?in ilk olarak yukar?da g?rdü?ünüz kodlar? yazman?z gerekiyor. Type k?sm? schemay? olu?turmadaki en ?nemli detay.

Ad?m: 2

FAQ Schema Nas?l Kodlan?r 2
Ard?ndan name k?sm?na sorunuzu yazmal?s?n?z.

Ad?m: 3

FAQ Schema Nas?l Kodlan?r 3Sorunun cevab?n? ise answers type alt?ndan a?aca??n?z textin i?inde vermi? olman?z gerekiyor.

Ad?m 4:

FAQ Schema Nas?l Kodlan?r 4
Structured data k?sm? ise en son noktada bu ?ekilde durmal?. Kod k?sm?nda herhangi bir yanl?? olmad???na dikkat etmenizde fayda var.

FAQ Schema Kullan?rken Bu Hataya Dü?meyin

FAQ schema kullan?m?nda yap?lan en s?k hata, FAQ structured data’y? forum siteleri i?in uygulamak oluyor. Bir?ok kullan?c? forum sitelerine bir ?e?it SSS olarak g?rüyor olsa da i?in do?rusu pek b?yle de?il. Forumlar ?ok daha ayr? ?zelliklere sahip siteler bu nedenle FAQ yap?sal data verisini eklemek beklenen performans? getirmeyece?i gibi sitenize zararda verebilir.

Peki ama hem forum siteniz hem de yap?sal veri kullanmak istiyorsan?z ancak FAQ yard?mc? olmuyor. Neyse ki bu durum i?inde structured data mevcut. O da Q&A schema. Soru ve cevap i?aretlemesi olarak tan?mlanabilecek olan Q&A schema, forumlar i?in olduk?a ideal g?rünüyor.

FAQ Sayfan?z Nas?l Olmal??

FAQ yap?sal verisini sayfan?za eklemeye karar verseniz bile i?iniz burada bitmiyor. Olu?turdu?unuz ya da sahip oldu?unuz SSS sayfas?n?n yap?s? da olduk?a ?nemli.

Google mühendisleri FAQ schemas?n? kullanmadan ?nce sayfan?z?n bir?ok soru ve o sorular?n yan?tlar?ndan olu?mas? gerekti?ini s?ylüyor. Yani bunun d???nda var olan bir i?erik ya da tek bir soru ve cevaptan olu?an bir sayfa FAQ structured data kullan?m?na negatif bir etki yaratabilir.

Bununla birlikte olu?turdu?unuz SSS sayfas?na da kullan?c?lar?n alternatif cevaplar verebiliyor olmalar? bir ba?ka sak?ncal? durum. Bu yüzden de kendinizin yazd??? bir SSS sayfas? olu?turmal?s?n?z. FAQ schema kullan?m? a??s?ndan, sorular? kendinizin cevaplamas? ve kullan?c?lar?n cevap veremiyor olmas? olduk?a ?nemli bir konumda yer al?yor.

Google mühendislerinin bir di?er uyar?s? ise SSS sayfan?z? reklam ama?l? olu?turmak yerine ger?ekten kullan?c? odakl? bir sayfa yaratman?z. Elbette bu klasik bir uyar? gibi g?rünüyor olsa da dinlemekte yarar var.

SSS sayfan?zda olmas? gereken son ?zellik ise her soru ve yan?t metninin kullan?c?lar taraf?ndan tamamen g?rüntülenebiliyor olmas? gereklili?i. Aksi takdirde i?eri?iniz rich snippet olarak g?rünmeyecektir ve eme?iniz bir par?a bo?a gidecektir.

I/O19’un Di?er G?zdesi: HowTo Schema Nedir?

Structured datalar?n neden ?nemli oldu?unu ve organik trafi?e nas?l katk?lar sa?lad???n? yukar?da bahsettik. Yaz?n?n temelinde olan bir di?er strucred data ise John Müller’in I/O19’da üstüne basa basa anlatt??? HowTo schema.

HowTo schema, en basit anlam?yla, bir konu hakk?ndaki ad?mlar? verdikten sonra ne olaca??n? anlatt???n?z yaz?lar i?in kullan?l?r. ?zellikle “Nas?l Yap?l?r” sayfalar? i?in e?siz bir yap?sal veri olan HowTo schema, yemek tarifi ya da ?i?ek ekimi gibi konularda kullan?lmas? ciddi faydalar sa?layabilir. Bununla birlikte video i?erikler i?inde Google mühendisleri HowTo scheman?n kullan?lmas?n? tavsiye ediyor. ?rne?in, kravat nas?l ba?lan?r? ya da pilav nas?l yap?l?r gibi i?erikler i?in howto structured datay? kullanman?z size olduk?a büyük bir fayda sa?layabilir.

2017 y?l?nda ilk olarak g?rdü?ümüz HowTo her ne kadar Google taraf?ndan hala deneniyor olsa da yayg?nl???n?n gittik?e artt??? bilinen bir ger?ek. Bilhassa insanlar?n art?k arama motorlar?nda bir?ok ?eyin nas?l yap?ld???n? arat?yor olmas? HowTo structured datan?n ?ok daha ?n planda olmas?n? sa?l?yor.

HowTo schemas?n? uygulad???n?z taktirde a?a??daki gibi g?rünür. Arama motorunuza How to make parfume yaz?nca a?a??daki sonucu siz de g?rebilirsiniz.

Parfüm Nas?l Yap?l?r?

How to make pancakes diye arat?nca a?a??daki video sonucu elde etmeniz mümkün. Burada siteyi t?klamadan videoyu izleyebilme olana??n?z var. G?rdü?ünüz gibi istedi?iniz sonucu elde edebilmek i?in Google vakit kaybetmenizi istemiyor:)

Pankek Nas?l Yap?l?r?

Son olarak Türk?e bir ?rne?i de a?a??ya b?rak?yorum,

Domates ?orbas? Nas?l Yap?l?r?

HowTo Schema Sayfas? Nas?l Olmal??

HowTo structured data kullanarak rich snippets k?sm?nda ??kmay? hepimiz istiyoruz. ?zellikle kazan?lan organik trafik dü?ünüldü?ü zaman bu durum ?ok daha cezbedici oluyor. Ancak bunu ba?armadan ?nce Nas?l yap?l?r i?eri?inizin do?ru bir ?ekilde ?ekillenmi? olmas? gerek.

Nas?l Yap?l?r yaz?m?z?n i?ine, bahsetti?iniz konuyu ad?m ad?m anlatan bir a?amalar? eklemek mutlaka yap?lmas? gereken ilk ?ey. Ancak HowTo i?eri?i haz?rlarken sadece ad?mlar? eklemek ile s?n?rl? kalmay?n. ??eri?i geli?tirmek ad?na kullanabilece?iniz bir?ok HowTo ?zelli?i mevcut. Onlardan baz?lar?;

  • Ortalama Maliyet: Yap?m maliyeti hakk?nda bilgi vermek i?in kullan?l?r.
  • HowToStep: Yap?mdaki, hangi a?amada oldu?unu g?sterir.
  • TotalTime: Yap?m?n ne kadar sürecini belirtir.
  • HowToTool: Yap?m i?in hangi ara?lar?n gerekli oldu?unu g?sterir.

Bu ve bunun gibi HowTo ?zellikleri i?eri?inizi kullan?c?lar i?in ?ok daha zengin bir hale getirmeniz mümkün. B?ylece rich snippets k?sm?nda da ??kma konusundaki ?ans?n?z? artt?rabilirsiniz.

T?pk? FAQ schemay? anlat?rken bahsetti?imiz gibi Google mühendislerinin HowTo sayfas? i?inde baz? ?nerileri var. En ?nemli ?nerilerinin ba??nda ise g?rsel kullan?m? yer al?yor. HowTo i?eriklerinin temel ??esi olan g?rseller i?in en kritik uyar? ayn? g?rseli iki defa kullanmamak ve g?rsellerin her bir ad?mda i?aretlendi?inden emin olmak.

Bununla birlikte, kesin sonu? bir resim taraf?ndan do?ru bir ?ekilde a??klan?yorsa bu resmin sayfada bulundu?undan ve image ?zelli?ini i?erdi?inden mutlaka emin olun.

HowTo Schema ??eri?e Nas?l Eklenir?

HowTo schemay? i?eri?inize eklemek biraz kar???k gelebilir ?ünkü bir par?a teknik bilgi i?eriyor ancak ad?mlar? uygulad???n?z sürece bunu kolayl?kla yapabilirsiniz.

HowTo Schema iki farkl? y?ntem s?z konusu. ?lk olarak mikro verileri kullanmay? se?ebilirsiniz. A?a??da verece?imiz ?rne?e benzer bir kod dizinini HTML k?sm?na ekledi?iniz takdirde HowTo Schema etiketi i?eri?niz i?in haz?r bir hale gelecek.

Bir di?er y?ntem ise Google Tag Manager. Google Tag Manager ile sayfalara kod eklemek gün gittik?e daha fazla tercih edilen bir y?ntem haline geliyor. HowTo shemay? da ayn? ?ekilde Tag Manager yard?m? ile i?eri?inize ekleyebilirsiniz. Bunun i?in, JSON-LD kullanarak Tag Manager’den ?zel HTML etiketi girmeniz yeterli olacak. Elbette girdi?iniz etiketi sayfa baz?s?nda tetiklemeyi unutmay?n.

Son olarak ise etiketin do?ru ?al??t???ndan emin olmak ad?na Google Yap?sal Veri Test Arac?n? kullan?n. Google Yap?sal Veri Test Arac?na buradan ula?abilirsiniz.

HowTo Schema Olu?turma

HowTo schema kodlar?n? olu?turmak bir?ok insan kar???k gelebiliyor olabilir. Uygulamak i?in en kolay y?ntemi sizin i?in haz?rlad?k.

HowTo Schema Nas?l Kodlan?r 1

  • K?rm?z? ok ile belirtti?imiz yere i?eri?inizi ba?l???n? ekleyin.
  • Ye?il okla g?sterdi?imiz yere ise i?eri?inizin genel bir tan?m?n? yazman?z gerekiyor. Bu k?sm? normal description k?sm? olarak g?rebilirsiniz.
  • Sar? ok ise kullanaca??n?z g?rseli eklemeniz i?in olu?turman?z gereken b?lge.
  • Pembe ok ile de “nas?l yap?l?r?” i?eri?inizin ortalama olarak ka? dakikada bitece?ini yazabilirsiniz.
  • Bordo okun oldu?u yerde ise yap?m esas?nda kullanaca??n?z ürünlerin maliyetini istedi?iniz d?viz biriminde verebilirsiniz.

HowTo Schema Nas?l Kodlan?r 2

Yukar?daki kodlar? takip ederek ise “nas?l yap?l?r?” i?eri?inizin ad?mlar?n? ekleyebilirsiniz. Bu ad?mlar? do?ru eklemeniz ise HowTo schema i?in olduk?a ?nemli.

HowTo Schema Nas?l Kodlan?r 3

HowTo Structured Data i?in olu?turdu?unuz kod yukar?daki gibi durmal?. Aksi takdirde istedi?iniz sonu?lara ula?amayabilirsiniz. Google bizi korusun ??

Yazar:?Emre Balc?

linkedin-icon-256-933473553Twitter Icon

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

秋霞电影网午夜鲁丝片