Google Adwords (Ads) Reklam Ajans?

Marka ve hizmetlerinizle ilgili Google’da yap?lan aramalarda do?ru reklamlar g?stererek fark yaratabilir ve rakiplerinizin ?nüne ge?ebilirsiniz. Tamamen performans odakl? ?al??ma sistemimiz ile, amac?m?z, istedi?iniz ?eyleri size en dü?ük maliyetle kazand?rmak. Hedefleriniz ister form doldurma, ister ürün sat???, ister marka bilinirli?i, ister anlaml? trafik olsun, BigBang Digital olarak tecrübelerimizi sizinle payla?maya haz?r?z!

Peki bizimle Adwords reklamlar?n? yapman?z size ne kazand?r?r?

Sizin i?in ara?t?rma yaparak olu?turdu?umuz, sizin i?in en do?ru oldu?unu dü?ündü?ümüz kitlenin hizmetlerinizi ve markan?z? bulmak i?in yapt??? tüm aramalar? ??kar?yoruz. Ard?ndan size d?nü? getirecek ?ekilde bir filtreden ge?irerek, en do?ru ortalama pozisyonda, en uygun fiyatta trafik yaratmaya ba?l?yoruz. Potansiyel mü?terilerinizin arama motorunda o an bulmak istedi?i bilgi ve ürünü, en isabetli hedef sayfan?z ile kar??s?na ??kararak sizi do?rudan bulmalar?n? ve hizmetinizi ka??rmamalar?n? sa?l?yoruz.

Ajanslara güven olmaz.

Size neden güvenmeliyim?

Ba?ka ajanslar size harcama yapt?rarak para kazand?r?yor olabilir. Biz elimizi ta??n alt?na koyarak koydu?umuz performans oran?nda komisyon al?yoruz. E?er iyi sonu?lar getirmezsek biz de para kazanam?yoruz. Dolay?s?yla prim bazl? anla?malar ve sonu? odakl? teklifleri severek benimsiyoruz. Avrupa’n?n tüm büyük ajanslar?ndaki sistemi Türkiye’de uyguluyoruz.

Performans odakl? ?al??ma sistemimiz ile do?ru reklamlarla ?ne ??kmak istiyorsan?z form doldurun.

Ne Vaad Ediyoruz?

1- Amac?m?z reklam büt?enizi artt?rmak de?il. Do?ru reklam büt?esiyle maksimum d?nü? kazanman?z? sa?lamak.

2- Adwords reklam kalite puan?n?z? 8 ve üzerine ta??yoruz. B?ylece daha az maliyetle daha üst s?ralarda listelenmenizi sa?l?yoruz. Puan?n?za zaten ?ok mu yüksek? O zaman daha da yükseltiyoruz.

3- Yarat?c? reklam metinleri ile rakiplerinizin bir ad?m ?nüne ge?iyoruz.

4- Hedefleriniz do?rultusunda do?rudan sat?? ya da form ile mü?terilerinizin aksiyon olmas?n? sa?l?yoruz.

5- Sizin i?in do?ru olmayan hedeflemelerden ka??narak bo?a harcad???n?z paralar? kurtar?yoruz.

6- Google’?n otomatizasyonuna b?rak?lm?? tekliflemelerle ?al??m?yor, her ?eyi birebir ve tekil kontrol ediyoruz.

7- B?lge ve ?ehir performanslar?n?z?, ba?ar?l? ve ba?ar?s?z oldu?unuz saatleri, mobil ve masaüstü tekliflerinizi kontrol ederek en efektif segmentasyonla ilerliyoruz.

Bigbang Digital Seo Dan??manl??? G?rsel 6
Bigbang Digital Seo Dan??manl??? G?rsel

Nas?l Ba?ar?yoruz?

1- Detayl? kelime ara?t?rmas? yap?yoruz.

2- Rakip analizi ile sekt?rel bak?? a??s? sunuyoruz.

3- Reklam ve anahtar kelimeler aras?nda kurdu?unuz ili?kiyi gü?lendirerek, olabildi?ince ayr?lm??, yüksek ili?kili kampanyalar yaparak kontrolümüzü gü?lendiriyoruz.

4- D?nemlik olarak raporluyor ve tüm sonu?lar? ?effafl??? ile sunuyoruz.

Neden Farkl?y?z?

1- Sekt?ründe ?ncü onlarca marka ile ?al??t?k ve ?al??maya devam ediyoruz. Bir?ok sekt?rün dinami?ine hakimiz.

2- Sadece toplant?larda de?il gün i?erisinde de s?k s?k sizinle ileti?im halinde oluyoruz.

3- Butik bir ajans?z ve kendimizi kan?tlamak istiyoruz.

4- Ge?mi?ten gelen bireysel tecrübelerimiz inan?lmaz boyutlarda. Bizimle tan??t???n?zda Türkiye’nin en büyük markalar?ndan müthi? ba?ar? hikayelerimizi duyuyor olacaks?n?z.

Bigbang Digital Seo Dan??manl??? G?rsel 3
秋霞电影网午夜鲁丝片