Seo Dan??manl??? – Seo Ajans?

BigBang Seo Ajans?, mü?terilerini yak?ndan tan?yarak ?zelle?tirilmi? kurumsal seo dan??manl??? hizmeti verir.

Arama motoru optimizasyonu (seo), sitenizi arama motorlar?nda yap?lan kelime ve g?rsel aramalar?nda üst s?ralara ??karacak site i?i ve d??? kurallar bütünü olarak dü?ünülebilir. Türkiye’de arama motoru kullan?m oranlar?na bakarsan?z Google’?n %95 civar?nda paya sahip oldu?unu g?rebilirsiniz. Bu sebeple seo dan??manl??? kapsam?nda verilen hizmetler, genellikle Google’?n algoritmas?na g?re ?ekillendirilir. Google’?n s?k s?k a??klad??? yeni algoritma ve güncellemeler yak?ndan takip edilerek dan??manl?k verdi?imiz marka ve web siteleri i?in zaman kaybetmeden yeni bir road-map haz?rlan?r. SEO’da tek bir do?ru olmad??? SEO ajans? Bigbang Dijital taraf?ndan kabul edilen tek ger?ektir.

Seo dan??manl???; yaz?l?m, tasar?m ve i?erik konular?yla yak?ndan ili?kilidir. ?ünkü sitenizin link a??ndan i?eri?inin niteli?ine kadar bir?ok fakt?r, Google arama sonu?lar?ndaki s?ran?z? do?rudan etkileyen fakt?rlerdir. Dolay?s?yla kurumsal seo dan??manl??? alaca??n?z ekibin yaz?l?m, i?erik ve web tasar?m konular?nda da uzman olmas? bu noktada en ?nemli etkenlerden biri.

Seo dan??manl??? süresince ileri düzey seo ara?lar? ile sürekli performans takibi yap?lmal? ve Google’?n belli periyotlarda yay?na ald??? güncellemeler yak?ndan takip edilmelidir.

Seo ?al??malar?n?z? kadronuza seo uzman? dahil ederek de yapmay? dü?ünebilirsiniz. Ancak bu durumda kesinlikle seo uzman?n?za destek olacak yaz?l?m, tasar?m ve i?erik ekibiniz olmas? gerekir. Ayr?ca istihdam etti?iniz seo uzman?n?n yeterlili?inden de mutlaka emin olmal?s?n?z. Bu gereklilikleri dü?ündü?ünüzde uzman bir?seo ajans?ndan profesyonel seo dan??manl??? alman?z daha az maliyetle daha h?zl? ve sürdürülebilir sonu?lar elde etmenizi sa?lar.

BigBang Seo Ajans?’n?n uzman seo, web tasar?m, yaz?l?m ve i?erik ekibi arama sonu?lar?ndaki g?rünürlü?ünüzü ve s?ran?z? artt?rmak i?in titizlikle ?al???r, tüm geli?meleri ?effaf ?ekilde analiz eder ve raporlar. ?al??malar?n? yaparken en geli?mi? y?ntem ve seo ara?lar?n? kullan?r ve tüm global geli?meleri yak?ndan takip eder. BigBang Dijital ?al??malar?n? faaliyet g?sterdi?iniz sekt?rün tüm yasal yükümlülüklerini dikkate alarak yapar.

Her ay düzenli olarak haz?rlanan performans raporu ile mü?terilerinin durumunu rakamlarla g?steren Seo Ajans? Bigbang Dijital, vaad etti?i sonu?lar? tüm ?effafl??? ile g?sterir. SEO Ajans? Bigbang Dijital ayr?ca mü?terilerine uzun süre ba?lay?c? bir s?zle?me imzalamay? ?art ko?maz. Her ay?n sonunda mü?teri memnuniyetsizli?i var ise hizmet s?zle?mesi cezas?z bir ?ekilde sonland?r?labilir. Ajans?m?za ve uzmanl???m?za güvenimizin bir g?stergesi olan bu ?zellik, y?llard?r üzerine katt???m?z ba?ar? oran?m?z?n en ?nemli g?stergesi.

Yeni seo ba?ar? hikayelerimizi sizinle yazmam?z? isterseniz hemen ileti?ime ge?in.

Bigbang Digital Referanslar? Hepsiburada
ido-referans
orzax-referans
Bigbang Digital Referanslar? Vivense Mobilya
kucoin-referans
day2day-referans
osevio-referans
sahrapsoysal-referans
Tamamlay?c? Sa?l?k
Bigbang Digital Referanslar? Selva G?da
sistas-referans
encazip
abone-sepeti-logo
canva-referans
smart-gummies-referans
assos-referans
nordvpnlogo
MUTLU Mü?TER?LER

2016 y?l?nda kurulan ve bu ?zelli?i ile olduk?a gen? bir ajans olarak kabul edilen Bigbang Dijital,?k?sa sürede sekt?ründe ?ncü marka ve giri?imlerle anla?arak online sekt?rde ad?ndan s?z ettirmeye ba?lad?. Dijital dünyan?n tüm faydalar?n? mü?terilerinin i?lerini kolayla?t?rma ve büyütmek i?in kullanan Bigbang Dijital’in mutlu mü?teri portf?yüne siz de hemen kat?l?n.

Bigbang Seo Ajans?, sundu?u online hizmetler ile profesyonel g?rünümünüze modern bir dokunu? sa?layacak fikirlerle dolu!

Ne Vadediyoruz?

1- Sitenizin hem kelime hem de g?rsel aramalar?nda üst s?ralarda ??kmas?n? sa?l?yoruz.

2- Sitenize gelen ziyaret?i say?s?n? ve dolay?s?yla gelirinizi artt?r?yoruz.

3- Sitenize gelen kullan?c?lara daha zengin i?erik sunarak sitede kalma sürelerini artt?r?yoruz.

Bigbang Digital Seo Dan??manl??? G?rsel 6
Bigbang Digital Seo Dan??manl??? G?rsel

Nas?l Ba?ar?yoruz?

1- Markan?z?, i?leyi?i ve taleplerinizi dinliyoruz.

2- Gelecek planlar?n?z? ve online kanal? bu planlar i?erisinde nereye konumland?rmak istedi?inizi ??reniyoruz.

3- Detayl? rekabet ve sekt?r analizi yap?yoruz.

4- Size ?zel seo stratejileri belirliyoruz.

5- Web sitenizin i?in seo analizi yap?p, geli?tirilmesi ve düzeltilmesi gereken noktalar? belirliyoruz.

6- Seo, yaz?l?m, tasar?m ve i?erik ekiplerimizle gerekli tüm aksiyonlar? almaya ba?l?yoruz.

7- Geli?mi? seo ara?lar? ile performans?n?z?n sürekli takibini yaparken, ayn? zamanda da raporlayarak geli?tirici y?nlere odaklan?yoruz.

Neden Farkl?y?z?

BigBang Seo Ajans??olarak, seo hizmeti veren bir?ok ajans aras?nda ne istedi?ini bilen ve sonu? odakl? kadrosuyla fark yarat?yoruz. Tamamen ihtiya?lar?n?za y?nelik yarat?c? projeler üreterek marka ve kurumsal ki?ili?inizi profesyonel olarak y?netilmesini sa?larken ayn? zamanda digital a?larda ?izginizi yasal yollar kullanarak geli?tirmeyi hedefliyoruz.

Tüm bu hizmetleri ger?ekle?tirirken de kurumsal marka ve ki?ili?inizin faydalar?n? ?n planda tuttu?umuzu ayr?ca belirtiriz.

Birlikte belirleyece?imiz anahtar (hedef) kelimeler i?in google aramalar?nda h?zla ileri sayfalara ??kt???n?z? zamanla g?recek ve do?ru ellerde y?netilen seo’nun gücüne siz de inanamayacaks?n?z.

Bigbang Digital Seo Dan??manl??? G?rsel 3
秋霞电影网午夜鲁丝片