Mobil Seo K?lavuzu

Seo’ya uygun bir mobil site olu?turmak i?in Google’n?n kabul etti?i 3 farkl? teknik vard?r.

mobil-site-gelistirme

1- Duyarl? Tasar?m (Responsive Design):?Hem desktop hem de mobil sitede ayn? url üzerinden ayn? kod ?al???r. Web sayfas?n?n g?rüntüsü farkl? cihazlara daha do?rusu farkl? ekran ??zünürlüklerine g?re de?i?ir. Bahsedece?imiz 3 teknik aras?nda?Google’?n ?nerdi?i tekniktir.

Taray?c?n?za sitenizin tüm cihazlara uyarlanabilece?ini anlatabilmek i?in
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
etiketi tüm sayfalarda bulunmal?d?r.

Duyarl? tasar?mda mobil ve desktop sitenin i?erikleri tamamen ayn?d?r.?Yaln?zca i?eriklerin g?sterildi?i alanlar ekran boyutuna g?re uygun ?ekle girer. Bu sayede;

  • Siteye yeni bir sayfa eklenece?inde ya de?i?iklik yap?laca??nda tek bir platform?üzerinde ?al??mak yeterlidir.
  • Sayfalar aras?nda y?nlendirme yap?lmad??? i?in sayfalar?n yüklenmesi daha h?zl? olur.
  • Farkl? url’ler ve kod yap?lar? olmad???ndan hata olas?l??? azd?r.
  • Google s?ralamalara art?k mobil indekse g?re karar verece?ini a??klam??t?. Mobil site fonksiyon ve i?erik bak?m?ndan desktop site ile tamamen ayn? oldu?undan bu k?klü de?i?iklik duyarl? tasar?m tekni?i ile yap?land?r?lan?sitelerde s?ralama kayb?na neden olmayacakt?r.

2- Dinamik Sunum (Dynamic Serving):?Desktop ve mobil sitelerde url fark? olmaz. Ancak ayn? url üzerinde farkl? HTML ve CSS kodu versiyonlar? ?al???r.

Bu yap?land?rma ?eklinde mobil i?erik gizlenmi? ?ekilde bulunur. Ak?ll? telefonlar i?in ?zelle?mi? Googlebot siteye geldi?inde gizlenmi? mobil i?eri?i bulmak i?in bir ipucuna ihtiya? duyar. Bu ipucu da Vary http header?kullan?larak verilir.

Bu y?ntemin en büyük dezavantaj? cihazlar?n alg?lanmas??s?ras?nda ya?anmas? olas? hatalard?r. ?rne?in bir tablet kullan?c?s? ak?ll? telefon kullan?c?s? gibi alg?lanabilir. Bu durum sadece kullan?c?lara de?il Googlebot’lara da yanl?? versiyonun g?sterilmesine neden olabilir.

3- Ayr? Url’ler (Separate Url’s):?Desktop ve mobil siteler tamamen ayr??sitelerdir. Url’leri ve kodlar? farkl?d?r. Bu teknikte kullan?c?n?n kulland??? cihaz tespit edilir ve uygun url’e y?nlendirilir. ?rne?in desktop ana sayfan?n url’i www.example.com iken mobil ana sayfan?n url’i m.example.com’dur.

Ayn? sayfan?n farkl? cihazlardaki url’leri farkl? oldu?undan bu url’ler aras?ndaki ili?kileri Googlebot’a anlatmak i?in canonical ve alternate etiketleri kullan?lmal?d?r.

Ana sayfa ?rne?i ile devam edersek;

Desktop ana sayfan?n kayna??nda
<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)"
href="http://m.example.com/">

Mobil ana sayfan?n kayna??nda ise
<link rel="canonical" href="http://www.example.com/">

etiketleri bulunmal?d?r.

Y?nlendirmelerin birebir yap?lmas? ?ok ?nemlidir. 2 farkl? desktop link ayn? mobile linke y?nlenmemelidir. Ve her sayfada yukar?da verdi?imiz ?rnek gibi canonical ve alternate etiketleri?düzgün ?ekilde yer almal?d?r.

Bu yap?land?rmada desktop ve mobil sitelerin i?erikleri ve fonksiyonlar? farkl?la?abilir.?Google s?ralamalara karar verirken yak?n zamanda tamamen?mobil indeksi referans alaca?? i?in?bu farkl?l?klar en aza indirilmeli ve mobil sitede de desktop?sitede?yer alan i?eriklerin eksiksiz olarak bulunmas?na ?zen g?sterilmelidir. Sitede yap?lacak her de?i?ikli?in hem mobil hem de desktop i?in ayr? ayr? uygulanmas? gerekir. Hem bu i? yükü hem de y?nlendirmelerin ve etiketlerin hataya a??k olu?u duyarl? tasar?m?n neden Google’?n ?nerdi?i y?ntem oldu?unu a??k?a g?steriyor.

Daha detayl? bilgi i?in Google’?n mobil seo k?lavuzunu inceleyebilirsiniz.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

秋霞电影网午夜鲁丝片