Sosyal Medya Reklamlar?

Günümüzde art?k sosyal medyada yer almak markan?z i?in nas?l bir zorunluluk haline geldiyse art?k bu varl???n?z? sosyal medya reklamlar? ile sürdürmek de olmazsa olmaz bir davran??. Bigbang Digital Ajans?, alan?nda uzman kadrosuyla ürününüze g?re en iyi hedef kitlesini belirler ve en do?ru zamanda en gü?lü reklam? kar??s?na ??kar?r. Do?ru sosyal medya reklam ajans? ile hedeflerinize yürümek i?te bu kadar kolay.

 

Her an yan?m?zda olan ak?ll? telefonlar?m?z ve her saniye g?z att???m?z sosyal medya hesaplar? do?ru marka ve do?ru hedef kitleyi bulu?turmak i?in ideal bir platform. Siz de marka ve hizmetlerinizi yarat?c? ve etkili sosyal medya reklamlar? ile yeni ki?ilere tan?tabilir, onlar?n sizden haberdar olmas?n? sa?layabilir ve hatta o an online sat?? ger?ekle?tirebilirsiniz.

 

Sosyal medya reklamlar?n?n bu denli gü?lü ve etkili ?al??mas?n?n nedeni detayl? bir hedefleme yap?labilmesi. ?rne?in; 24-35 ya? aras?nda, yeni ni?anlanm??, ?stanbul’da oturan, son 6 ayda yurt d???na ??km??, daha ?nce internetten al??veri? yapm?? ve x rakip marka ile ilgilenen ki?iler gibi nokta at??? hedefleme yapman?za olanak sa?layan sosyal medya reklamlar?, do?ru ekiple y?netilirse durdurulamaz bir gü? olu?turabilir. Ayn? hedeflemeyi televizyon reklamlar? ya da outdoor reklamlar? ile ger?ekle?tirebilir misiniz? Hi? sanm?yoruz.

Ne Vaadediyoruz?

1- Facebook reklamlar? ve Instagram reklamlar? ile marka ve hizmetinize en uygun hedef kitleye ula??yoruz.

 

2- Sosyal medya reklamlar? ile site trafi?inizi artt?r?yoruz.

 

3- Artan site trafi?ini beklentiniz do?rultusunda form ya da sat??a d?nü?türüyoruz.

 

4- Yarat?c? sosyal medya reklamlar? ile rakipleriniz aras?ndan s?yr?lman?za yard?mc? oluyoruz.

 

5- Reklam büt?enizi en uygun ?ekilde optimize ederek bo?a para harcaman?z? engelliyor, reklam büt?enizde tasarruf etmenizi sa?l?yoruz.

 

6- Sitenize daha ?nce gelmi? ki?ilere ?zel yeni reklamlar haz?rlayarak onlarla tekrar ileti?ime ge?menizi sa?l?yoruz.

Nas?l Ba?ar?yoruz?

1- Sosyal Medya Reklam Ajans? Bigbang Digital, onlarca sekt?ründe ?ncü markalara sosyal medya dan??manl??? vermi? ve vermeye devam eden bir ekipten olu?uyor.

 

2- Bir?ok farkl? sekt?rün kendi i?erisindeki dinamiklerine hakimiz.

 

3- Sosyal medya reklamc?l???n?n her gün de?i?en ve geli?en yap?s?na hakimiz.

 

4- Yeniliklerden korkmuyor zaman kaybetmeden hizmet alan?m?za ekliyoruz.

 

5- S?radan bir reklam de?il, yarat?c? reklam metinleriyle do?ru ki?ilerin kar??s?na ??k?yoruz.

Neden Farkl?y?z?

Sosyal Medya Reklam Ajans? Bigbang Digital olarak onlarca farkl? reklam modeli aras?ndan markan?z ve hedef kitlenize en uygun reklam modelini buluyor ve yay?na al?yoruz. Yüksek reklam büt?eleri istemek yerine do?ru reklam büt?esiyle tasarruf etmenizi sa?l?yoruz. Do?ru anda do?ru reklamla neler ba?arabilece?inize siz de inanamayacaks?n?z

 

Unutmay?n; harekete ge?medi?iniz her ge?en dakika hedeflerinizden bir ad?m daha uzakla??yorsunuz.

秋霞电影网午夜鲁丝片